بیانیه خط مشی شرکت بهدادکیان، اصول، ارزش ها و باورهای مدیریت و کارکنان را برای انجام صحیح فعالیت های کاری ارائه می کند.مدیریت وکارکنان شرکت متعهد به رعایت اصول اخلاقی مندرج در این خط مشی هستند؛ حتی اگر اجرای آن­ها منجر به کاهش دامنه کسب و کار و درآمد شرکت گردد.
خط مشی بهداد کیان اصول اساسی خط مشی اخلاقی ما عبارتند از:

  • رعایت کامل اصول حرفه ای کسب و کار، شامل عدالت، صداقت و توازن
  • پایبندی به سرعت، نظم، دقت، صحت و کیفیت در انجام فعالیت ها
  • تلاش برای حفظ دارایی های مادی و معنوی همه ذینفعان شامل کارکنان ، مشتریان، تامین کنندگان، سهامداران و جامعه
  • ایجاد روابط کاری شفاف با همه ذینفعان شامل کارکنان ، مشتریان، تامین کنندگان، سهامداران و جامعه
  • خلق فرصت های مساوی برای ارتقاء و رشد کارکنان، فارغ از نژاد، مذهب، سن، جنسیت و عقاید
  • حفظ محیط زیست با اجتناب از فعالیت هایی که به محیط زیست لطمه وارد می کنند.
  • به کار گیری استانداردهای ایمنی و بهداشت کار
  • محرمانه تلقی نمودن اطلاعات همه ذینفعان شامل کارکنان ، مشتریان، تامین کنندگان، سهامداران و جامعه
  • اجتناب از دریافت هدایا و انعام در مقابل انجام کار
  • عدم همکاری با سازمان­هایی که اصول اخلاقی را در کسب و کار خود رعایت نمی کنند.