پوشان 38

پوشان 38 پوششی آبی بنیان با نسوز های عایق، مواد خیس کننده، معلق ساز و دیگر افزودنی ها که برای ریخته گری وزنی با فشار کم جهت آلومینیم و آلیاژهای آن مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده از این ماده موجب محافظت قالب در مقابل مذاب، افزایش سیالیت مذاب و کمک به ایجاد انجماد جهت دار در قطعات به منظور کمک به نحوه تغذیه رسانی قطعات می باشد.