قرض گاز زدای ذوب آلومینیوم

این محصول بر مبنای مواد کلرزا همراه با مواد لازم در ریخته گری آلومینیم جهت گاز زدایی و تصفیه مذاب مناسب است.
این گاززدا دارای درجه واکنش بالا و سریع می باشد.