رزین مایع سنگ های ساب و برش

رزین مایع سنگ های ساب و برش

این نوع رزین به صورت مایع و گریدهای مختلف تولید می شود.